На головну Про асоціацію Експерти асоціації Учасники асоціації Молодіжне крило Асоціації Праці учасників Контакти In English En español

Українська Асоціація Американістики

- Молодіжне крило Асоціації  -

Сахарова Анастасія Anastasiia Sakharova
Студентка, координатор молодіжного крила Асоціації Student, Coordinator of the Youth Wing of the Association
Електрона пошта / E-mail: nasakhar@gmail.com  
   
Студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціалізації «американістика та європейські студії». Цікавиться новітньою історією країн Американського континенту. Зокрема, писала роботу «Відновлення промисловості США як складова частина внутрішньої політики адміністрації Ф.Д. Рузвельта», а наразі займається проблематикою радянсько-мексиканських відносин. Влітку 2017 року приймала участь у соціальному освітньому проекті у Мехіко в якості волонтера She is a student of Taras Shevchenko National University of Kyiv, specializing in American Studies and European Studies. Her research interests are modern and contemporary history of Americas. In particular, she wrote the work “Recovery of the US industry as part of the Roosevelt administration´s policy”. Now she is working on the issue of Mexican-Soviet relations. Participated in social educational volunteering project in Mexico City in the summer of 2017.
   
Половін Микола Mykola Polovin
   
Студент 3 курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра Нової та новітньої історії зарубіжних країн (спеціалізація Американістика та Європейські студії) Займається дослідженням новітньої історії США та Великої Британії. Сфера наукових інтересів: Політична поляризація в США за адміністрацій Клінтона, Буша молодшого та Обами; Євроскептицизм у Великій Британії. A 3rd-year student of History Faculty at Taras Schevchenko National University of Kyiv, department of Modern and Contemporary History of Foreign Countries (specialization: American and European Studies). He is researching issues concerning contemporary history of the United States and the United Kingdom. Sphere of scientific interests: Political polarization in the U.S. during the Clinton, Bush Jr. and Obama administrations; Euroscepticism in the United Kingdom.
   
Іван Фечко

Студент

Електрона пошта / E-mail: ifechko@gmail.com

Студент 1 курсу ОР «Магістр» освітньої програми «Американістика та Європейські студії» історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра Нової та новітньої історії зарубіжних країн. Займається дослідженням історії та сучасності Латинської Америки. Інтерн програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Ради зовнішньої політики «Українська призма». Освітній дипломат Малої Академії Наук України.
Сфера наукових інтересів: міжамериканські відносини та інтеграційні процеси; відносини України з країнами Латинської Америки; цивілізаційні особливості Латинської Америки, культурна дипломатія.
Ivan Fechko

Student

E-mail: ifechko@gmail.com

Student of the 1st year of the Master's program of the «American Studies and European Studies» of the Faculty of History of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Department of Modern and Contemporary History of Foreign Countries. He is researching the history and modernity of Latin America. Intern of the Latin American and Caribbean Research Program of the Foreign Policy Council «Ukrainian Prism». Educational diplomat of the UNESCO Center «Junior Academy of Sciences of Ukraine».
Field of scientific interests:  Inter-American relations and integration processes; Ukraine’s relations with Latin American countries; Civilizational features of Latin America; Cultural diplomacy.

 

Кузьменко Едуард

Електронна пошта / E-mail: edukuzmenko@knu.ua

Студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, освітня програма «Американістика та європейські студії». Досліджує історіографію та історію існування/розпаду ІІ Британської імперії; історію міжнародних відносин, зовнішню політику Великої Британії та США. Більше того, у поле наукових інтересів входять теми культурної та публічної дипломатії, історії спорту та психології.

Eduard Kuzmenko

 

He is a student of the Taras Shevchenko National University of Kyiv (specialization: American and European Studies). He is focused on the historiography and history of the ІІ British Empire; history of international relations, foreign policy of the United Kingdom and the United States. Moreover, his research interests include cultural and public diplomacy, sports history, and history of psychology.


Анастасія Косенко-Сологуб


Електронна пошта / E-mail: anastasia98mykolaeva@gmail.com
Магістр історії.
Навчалася на освітній програмі «Американістика та європейські студії» на історичному факультеті Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Авторка наукових статей та учасниця низки українських та міжнародних наукових конференцій.
Має досвід роботи в комітеті ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
Інтернка програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Ради зовнішньої політики «Українська Призма». Співавторка низки аналітичних праць присвячених регіону Латинської Америки та Карибського басейну.
Сфера наукових інтересів: міжамериканські відносини; інтереси КНР та США в Латинській Америці; відносини України із країнами Латинської Америки та Карибського басейну, вплив колоніальної спадщини на сучасний розвиток країн регіону.

Anastasiia Kosenko-Solohub

 

Master of History.
Studied at the educational program "American and European Studies" at the Faculty of History of  Taras  Shevchenko National University of Kyiv. Author of a number of scientific works and participant of Ukrainian and international scientific conferences.
Work experience in the VRU Committee on Foreign Policy and Interparliamentary Cooperation.
Intern of the Latin American and Caribbean Research Program of the Foreign Policy Council "Ukrainian Prism". Co-author of a number of analytical works devoted to the region of Latin America and the Caribbean
Field of scientific interests: іnter-American relations; сhina's interests in Latin America; relations of Ukraine with the countries of Latin America and the Caribbean; civilizational features of the development of Latin America; the influence of the colonial heritage on the modern development of the countries of Latin American countries.

 

Copyright © 2016-2023 The Ukrainian Association for American Studies