На головну Про асоціацію Учасники асоціації Праці учасників Контакти In English En español

Шановні читачі!
До вашої уваги пропонується перше число наукового журналу «Американська історія і політика». Ідея його створення належить колективу кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де протягом останніх півстоліть динамічно розвивається школа американістів-міжнародників. Потреба у такому виданні вже давно відчувалась суспільствознавчою громадою нашої країни. Американські студії  віддавна були помітним явищем в інтелектуальному житті України. Їм були притаманні фахова багатогранність і наявність окрім київського ще декількох знаних центрів розвитку  американістики, серед яких особливо помітними були одеський та львівській. Біля початків Київської школи вивчення американської історії та політики стояли незабутні В. Я. Тарасенко, А. М. Шлєпаков, Г. М. Цвєтков, Б. М. Гончар, Є. Є. Камінський. Нині традиції школи продовжують примножувати їх численні вихованці, які працюють в академічних установах та системі вищої освіти.
Не буде перебільшенням сказати,  що Alma mater  київської американістики був і залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, в стінах якого здобули освіту, а в подальшому і продовжили свій професійний шлях більшість представників київських американістичних студій, ширша спільнота яких окрім істориків, міжнародників, політологів включає в себе також і філософів, правників та філологів. З огляду на це, цілком закономірним стало започаткування даного журналу саме на базі Шевченкового вишу. Останніми роками проблематика американських студій в Україні збагатилась цікавими науковими розвідками з історії американського кіномистецтва, жіночого суфражистського та аболіційного рухів, тематики мультикультуралізму та імміграційного питання, перспектив інтеграційних процесів в Західній півкулі тощо. Становлення США як надпотуги відбувалося і в результаті взаємодії із їхніми найближчими сусідами в Латино-Карибському регіоні. Саме тому на сторінках журналу буде приділено увагу проблематиці міжамериканських відносин та культурно-цивілізаційному синтезові в регіоні.
Редакційна колегія прагне до того, щоб започатковане видання змогло надати можливість оприлюднення результатів наукового пошуку представникам як усіх регіонів нашої країни так і зарубіжним колегам. При цьому редакційна політика виходитиме з пріоритетності дотримання в публікаціях принципів наукової доброчесності та гарантування оригінального характеру публікованих матеріалів. На сторінках нашого видання не може бути місця антиамериканським кліше, продукованим у третіх країнах та в маргінальних політичних середовищах.
Сподіваємося, що нове видання тісніше гуртуватиме наукове середовище довкола проблематики американської історії і політики, стане дискусійним майданчиком, де вироблятимуться пропозиції щодо стратегії українсько-американських відносин. Отже, шановні читачі та колеги, запрошуємо вас до співпраці, яка, переконані, прислужиться не лише професійній справі, але й буде продуктивною для утвердження української науки в світі.

Щиро ваші, редколегія часопису «Американська історія та політика»

* * *

Dear Readers!
We offer to your attention the first issue of the "American History and Politics" Journal. The idea of the Journal belongs to the Chair of Modern and Contemporary History of Foreign Countries (Department of History) of Taras Shevchenko National University of Kyiv, where strong scholar traditions of the American and International policy studies have been developing over decades. Historians and policy experts have felt the need for such a Journal for a long time. The American studies have always been an essential part of the Ukrainian intellectual landscape. Variety and polycentrism have always been inherent to the American studies: renowned centers for the American studies exist not only in Kyiv, but in Lviv and Odesa as well.
It is hardly an exaggeration to say that the Taras Shevchenko National University of Kyiv was and remains an Alma Mater of the Ukrainian American Studies as it is within its walls that the majority of the American studies scholars was educated and has been working for years. And here were talking not only about historians or international policy experts, but about philosophers, jurists and philologists as well. At the origins of the Kyiv School of the American history and policy studies were illustrious scholars such as V.Ya. Tarasenko, A.M. Shlepakov, G.M. Zvetkow, B.M. Honchar, E.E. Kaminskii. Their disciples are working now in research institutes and in the higher education system; in such a manner they maintain traditions of the Kyiv School of the American studies. Taking all of this into account, it is not unexpected that the abovementioned Journal was established within Taras Shevchenko University.
Lately the Ukrainian American studies were enriched by new research findings in history of the American cine-art, the women’s suffrage and abolitionist movements, the multiculturalism and the immigration issue, and by discussing the global integration processes prospects in the Western World. The USA as a global power came into being also due to their interaction with countries of Latin America and Caribbean region. Therefore, we encourage our colleagues to pay a special attention to inter-American relations and to cultural and civilizational synthesis in the region.
The Editorial Board expects the new Journal to provide an opportunity for our Ukrainian and foreign colleagues to publish their research findings. The Editorial Board respects principles of academic ethics. Thus we will ensure the original character of publications. There is no place for anti-American clichés created and reproduced in other countries and within marginal political discourses.
We look the new periodical to bring together scholars interested in the American studies problematic and to become a platform to discuss strategies for the U.S.-Ukrainian relations.
Thus, dear readers and colleagues we invite you for collaboration. We do believe that this joint effort will benefit our professional skills, advancing the frontier of Ukrainian science in the world.

Sincerely yours, The "American History and Politics" Journal Editorial Board

 

Copyright © 2017-2018 The Ukrainian Association for American Studies